Yritystoiminnan jatkaminen ja osakkeenomistajan vaikutusmahdollisuudet

Perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennuksen saaminen edellyttää, että luovutuksensaaja jatkaa yritystoimintaa. Tältä osin on syntynyt paljon oikeuskäytäntöä. Lähtökohtana osakeyhtiöiden osalta on, että luovutuksensaaja toimii yhtiön hallituksessa. Tilanne voi kuitenkin olla se, että luovutuksensaajan ei ole mahdollista halustaan huolimatta päästä yhtiön hallitukseen tai luovutuksensaaja on alaikäinen.

Ongelmia saattaa syntyä tilanteissa, joissa luovutuksensaajan osakeomistus ei vielä oikeuta häntä päättämään itsenäisesti toiminnan jatkamisesta ja jatkamisen tavasta. On huomattava, että päätösvallan käyttäminen yhtiökokouksessa ei yksin täytä osallistumisvaatimusta. Mikäli osakeomistus on alle 50 prosenttia, yritystoiminnan jatkaminen, esimerkiksi hallituksen jäsenyys, määräytyy pitkälti muiden kuin verovelvollisen toimien perusteella.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun 1991 B 565 on katsottu osoittavan, ettei huojennussäännösten soveltamisen edellytyksenä voi ainakaan aina olla se, että verovelvollinen toimii yrityksen johtotehtävissä tai esimerkiksi hallituksen jäsenenä. Monesti on edellytetty, että osakkeenomistajan on ainakin täytynyt pyrkiä hallituksen jäseneksi.

Käytännön ongelmia on aiheutunut tapauksissa, joissa verovelvollinen on vielä alaikäinen eikä siten voi osallistua yrityksen toimintaan. PerVL 55 §:n soveltamisen edellytyksenä on, että yritystoiminnan varoja lahjaksi saanut jatkaja on täysi-ikäinen viimeistään silloin, kun verotuspäätös hänen lahjaverotusasiassaan annetaan.

KHO 2011:1

Alaikäiselle oli maistraatin päätöksellä määrätty edunvalvojan sijainen, joka tulisi toimimaan yhtiön hallituksessa alaikäisen täysi-ikäiseksi tuloon saakka, minkä jälkeen alaikäinen tultaisiin valitsemaan yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. Koska osakeyhtiölain mukaan vajaavaltainen ei voi toimia yhtiön hallituksen jäsenenä, eikä yhtiön hallituksen jäsenenä voi toimia jonkun osakkaan lukuun, kysymys ei ollut tilanteesta, jossa lahjansaaja tulisi jatkamaan yritystoimintaa perintö- ja lahjaverolain 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla lahjaksi saaduilla varoilla. Se, että säännöksen soveltamisen edellytyksiä arvioitiin eri tavoin alaikäisen ja täysi-ikäisen osalta, ei ollut Suomen perustuslain 6 §:n vastaista. Ennakkoratkaisu.

Lahjoitustapauksissa luovutuksensaajan tulee jatkaa yritystoimintaa välittömästi luovutuksen jälkeen. Ajallinen välittömyysvaatimus on perusteltua, koska lahjoitus on sellainen oikeustoimi, jossa on vähintään kaksi osapuolta ja jossa tarkasta ajankohdasta voidaan osapuolten kesken nimenomaisesti sopia.

Perimystilanteisiin vastaava välittömyysvaatimus ei sovi yhtä hyvin, sillä perimystilanteet tulevat lähtökohtaisesti aina ennalta arvaamatta.

KHO katsoi ratkaisussa KHO 2015:166, että alaikäinen perinnönsaaja ei jatkanut yritystoimintaa (osakeyhtiö) siten kuin PerVL 55.1 §:ssä tarkoitetaan eikä hänelle voitu myöntää tuohon lainkohtaan perustuvaa sukupolvenvaihdoshuojennusta. KHO nimenomaisesti totesi, että kyseistä lainkohtaa ei ollut perusteltua tulkita aiemmasta oikeuskäytännöstä poikkeavalla tavalla sen perusteella, että nyt oli kysymys perintöön eikä lahjaan perustuvasta saannosta.

Verohallinnon ohjeen mukaan alaikäinen perillinen voi jatkaa maatalouden harjoittamista yksin tai yhdessä muiden perillisten kanssa ja hänelle voidaan myöntää huojennus perintöveroon. Edelleen Verohallinnon ohjeessa todetaan, että alaikäinen perillinen voi holhoustoimesta annetun lain mukaisissa rajoissa toimia yksityisliikkeessä yrittäjänä sekä henkilöyhtiön yhtiömiehenä ja harjoittaa yhtiöosuudellaan yritystoimintaa, joten sukupolvenvaihdoshuojennusta voidaan soveltaa alaikäiseen perilliseen.

Vaikka asia saattaa tuntua pieneltä, en pidä hyvänä, että eri yritysmuodoissa alaikäisen mahdollisuus saada sukupolvenvaihdoshuojennus ei ole yhdenmukainen.

Jaakko OssaTeksti:

Jaakko Ossa

Finanssioikeuden professori, OTT, VT
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta


Blogin kirjoittaja  finanssioikeuden professori OTT, VT Jaakko Ossa toimii Turun yliopistossa oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Hänellä on myös pitkä kokemus asianajotehtävistä sekä yritysverotuksen kouluttajana ja kirjoittajana.

Sukupolvenvaihdos ja yritystoiminnan lopettaminenOssalta on juuri ilmestynyt uudistettu 2. painos teoksesta Sukupolvenvaihdos ja yritystoimen lopettaminen. Teos on käytännönläheinen käsikirja, joka soveltuu kaikille aiheen parissa työskenteleville. Runsaiden esimerkkien sekä vero- ja oikeusratkaisuiden tulkinnan ansiosta se sopii myös oppikirjaksi.

Löydät kirjan myös Ammattikirjaston Talouden ja juridiikkan kokoelmista.

Vain muutos on pysyvää, myös verotuksessa

 

Vuosi 2017 tuo tullessaan paitsi uuden presidentin Yhdysvaltoihin myös muutoksia verotusmenettelyyn. Yhtäältä muuttuu oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja raportointi, toisaalta verotuksen oikaisu- ja muutoksenhakumenettely. Verotuksessa pyritään entistä suurempaan reaaliaikaisuuteen ja menettelyn yhdenmukaistamiseen ja virtaviivaistamiseen – käytännössä tämä tarkoittaa mm. mahdollisimman sähköistä menettelyä. Kun valitusaika lisäksi lyhenee tuloverotuksessa kolmeen vuoteen, eivät valitusasiat voi enää olla vireillä vuosikausia, mikä voi olla hyväkin asia verovelvollisen kannalta. Sitä vastoin verohallinnon oikeus pidentää yksipuolisesti määräaikaa veron määräämiseksi tai oikaisemiseksi veronmaksajan vahingoksi tietyissä tapauksissa on herättänyt keskustelua verovelvollisen oikeusturvasta.

Arvonlisäverotuksessa on edellä mainittujen muutosten ohella vireillä myös mahdollisuus maksuperusteiseen arvonlisäveron tilitykseen. Mahdollisuus koskee yrityksiä, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 0,5 miljoonaa euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa hallituksen esityksen mukaan noin 90 %:a kaikista Suomen arvonlisäverovelvollisista yrityksistä. Näistä läheskään kaikki tuskin siirtyvät maksuperusteiseen arvonlisäveroon. Maksuperustetta pitää arvonlisäveron näkökulmasta noudattaa myös tilinpäätöksessä, mutta kirjanpitolaissa ja elinkeinoverolaissa noudatetaan kuitenkin suoriteperustetta –mitä lisätyötä tämä aiheuttaa tilinpäätöstä laadittaessa?

Mitä nämä verotuksen muutokset sitten merkitsevät käytännössä yrityksille ja mistä niistä saa tarkempaa tietoa? Tuleviin muutoksiin voi valmistautua monella tavalla: verohallinto järjestää verotusmenettelyn muutoksista omia tilaisuuksiaan, ja meillä Helsingin kauppakamarilla voi osallistua verotusmenettelyn muutoksia koskeviin brunssiseminaareihin. Keväällä aiheesta ilmestyy parikin kirjaa, Nina Sainion ja Saija Laineen kirjoittama Arvonlisäveron ja ennakonpidätyksen ilmoittaminen ja raportointi käytännönläheisesti sekä Tiina Rantalan kirja Verotuksen oikaisu ja muutoksenhaku käytännönläheisesti. Yksi helppo tapa pitää tietonsa ajan tasalla on käyttää KauppakamariTiedon teoksia, jonne muutokset päivitetään aina niiden tullessa voimaan.

Mitä Yhdysvaltain presidentin vaihtuminen puolestaan merkitsee, jää vielä nähtäväksi.

Teksti: Leena Viitala

Ari Järvinen: KauppakamariTiedon avulla työajan säästö on melkoinen!

muotokuva-aj-4-kopio

– Ilman KauppakamariTieto-palvelua joutuisimme hankkimaan tiedon eri lähteistä ja seuraamaan muutoksia omatoimisesti. Nyt seurannan tekee kunkin palvelun asiantuntija ja toimitus tiedottaa meille muutoksista. Työajan säästö on melkoinen, sanoo Jadelcons Oy:n toimitusjohtaja Ari Järvinen, joka on pääosakas omassa Yritystulkki-nimistä yritystietoaineistoa tuottavassa yrityksessään.

KauppakamariTieto on asiantuntijan luotettava työkalu

Järvinen kertoo, että Yritystulkin yritystietoaineistossa yrittäjiä opastetaan muun muassa verotus- ja kirjanpitoasioissa. Molempien ajan tasalla pitäminen tapahtuu KauppakamariTiedon avulla.

–  Muuttuvat asiat tulevat KauppakamariTiedon päivitysten mukana tietoomme heti, ja näin voimme päivittää oman aineistomme. Yritystulkin verotusosio keskittyy yrittäjälle tarpeellisen yleistason verotustiedon antamiseen ja erityisesti yrittäjän henkilökohtaisen tulon lisäämiseen tekemällä oikeita valintoja. KauppakamariTieto on vaativaan asiantuntijatyöhön sopiva työkalu, ja sen avulla pystymme kokoamaan hyvät ohjeet, hän sanoo.

Haku-toiminto on hyvä, vaikka se vaatii hiukan perehtymistä

Järvinen sanoo, että KauppakamariTiedon sähköinen palvelu on hänen yrityksensä kannalta ehdottoman tärkeä. Jadelcons Oy:ssä työskennellään usein myös muualla kuin toimistolla, jolloin nettitieto on aina käytettävissä.

– Olemme olleet palvelun käyttäjiä noin kymmenen vuotta, ja luonnollisesti tuona aikana KauppakamariTiedon toiminnallisuutta on kehitetty. Muun muassa haku-toimintoa on muutettu alkuperäisestä, ja uudistettu haku ei ollut minulle aluksi käyttäjänä tuttua, hän pohtii.

KauppakamariTiedon asiasanat toimivat tällä hetkellä niin, että sanaa napsautettaessa tehdään haku kyseisellä hakutermillä. Asiasanat on liitetty sisältöön sivukohtaisesti, ei tekstikappalekohtaisesti. Hakusanalla saadaan tuloksena myös ne Tietopalvelu-osiot, joita käyttäjä ei ole tilannut. Tällä tavoin palvelu kertoo asiakkaille, kuinka paljon omaan aiheeseen liittyvää tietoa palvelusta löytyy ja mihin kaikkiin tuotteisiin ja eri aloihin oma kysymys voi liittyä. Järvinen sanoo, että haku-toiminnon uusi logiikka oli erilainen kuin aiemmin ja siksi siihen piti hiukan perehtyä.

–  Otin yhteyttä toimituksen tekniseen tukeen, ja asia saatiin nopeasti kuntoon, hän toteaa.

Palvelun jatkuva seuraaminen auttaa pitämään omia tietoja ajan tasalla

Järvinen sanoo, että palvelua käytetään heillä aina päivitysten ilmestyessä, koska palveluiden asiamuutoksista on oltava selvillä. Hänen mielestään päivityskirjeissä kerrotaan muutoksista riittävän laajasti. Lisäksi Jadelcons Oy:n asiantuntijaorganisaatiossa kehitetään ja laajennetaan Yritystulkin sisältöä jatkuvasti, joten siellä tarvitaan KauppakamariTietoa myös muulloin kuin päivitysten yhteydessä.

– Olennaista meille on kuitenkin se, että käyttö onnistuu missä tahansa, hän päättää iloisesti.

Teksti: Taina Parviainen, KauppakamariTiedon päätoimittaja

Rahalla ei rahahuolista eroon pääse

vero2015_2 vero2015_3

”Jääkö tilillesi joka kuukausi niin paljon ylimääräistä rahaa, ettet tiedä, mihin ne laittaisit? Käsi ylös jos jää.”

Nii-iin, yhtään kättä ei noussut. Vaikka onhan tuokin rahaongelma, tosin ehkä hieman harvinainen sellainen.

Eilen iltapäivällä Vero 2015 -tapahtumassa puhunut kirjailija Mikko Sjögren kertoi havainnollisia esimerkkejä ja omakohtaisia kokemuksia siitä, kuinka vaurastumisen tielle voi päästä.

Raha ei onnelliseksi ketään tee. Se ei ongelmia poista, olipa sitä paljon tai vähän. Nämä kun eivät ole rahan tehtäviä.

Mikon esimerkki valaisi asiaa ja pisti ajattelemaan. Käyt töissä kymmeniä vuosia, joka kuukausi palkka tulee ja menee, ja kuun lopussa tilille jää esimerkiksi 100 euroa. Paljonko rahaa useimmiten on tilillä sitten, kun jäät eläkkeelle? Kauan kaivatulle, jolloin olet vihdoin vapaa tekemään mitä haluat, menemään minne haluat, matkustamaan, hankkimaan veneen, huvilan tai kotiapua. Useimmiten se sama 100 euroa. Työvuosien aikana tilin läpi on virrannut lähes miljoona, mutta tilillä on edelleen se 100 euroa. Kun tulot pienenevät, eikä muuta rahaa ole, jää moni haave haaveeksi.

Sen sijaan, jos laitat joka kuukausi sen satasen sivuun, on eläkeiän lähestyessä rahaa jo melkoinen summa kasassa. Ja mitä nuorempana aloitat, sen pienemällä kuukausisäästöllä pääset vaurastumaan.vero2015_1

Yksi Mikon vaurastumisvinkeistä jäi erityisesti mieleen: sijoita ensin, elä sitten. Koska jos tunne ja järki ovat vastakkain, tunne yleensä voittaa. Kun kuun lopussa huomaat, että tilille jäi satanen ja alat punnita, sijoitatko rahan vai ostatko sittenkin uudet supercoolit aurinkolasit, useimmiten valitset ne supercoolit. Konkreettiset aurinkolasit kun tuntuvat hetken niin paljon paremmilta kuin säästöpossu. Useimmiten. Lisää vinkkejä kirjassa Vaurastumisen reseptit – oma talous haltuun.

– Piia Similä, asiantuntija, julkaisut / Helsingin seudun kauppakamari

Palkkapäivä = paras päivä

Palkanlaskenta_etukansi_2014Tunteita herättävä asia tuo palkkapäivä. Palkkakuitti kiiltää, kaikki on kunnossa, bonusrivi näyttää plussaa. Elämä hymyilee.

Ei voi olla totta! Alimman rivin summa on liian pieni. Pienempi kuin on sovittu. Pienempi kuin viime kuussa. Nyt alkaa hermostuttaa. Äkkiä puhelinkäteen ja vihainen puhelu palkanlaskijalle.

Kuulostaako tutulle? Palkanlaskijan jos kenen työ on pilkunviilaamista. Summien tulee olla täysin oikein, palkkoja ei oikein voi laskea sinne päin, pilkkujen on oltava kohdillaan. Tarvitaan tietoa, arvaamalla matka tyssää lyhyeen.

Uusin lainsäädännöllinen tieto, Verohallinnon ohjeistus, erilaisten työntekijä- ja työnantajamaksujen koukeroiden tuntemus, nämä ovat välttämättömyys, asiat, jotka palkanmaksun ja henkilöstöasioiden parissa työskentelevien on suvereenisti hallittava.

Odotettu apu on onneksi valmis. Palkanlaskenta käytännönläheisesti on opas konkreettisine ohjeineen haasteellisiin tilanteisiin. Uusin, ajantasainen tieto selkeästi kirjoitettuna. Nappaa kirja käteesi, tutustu ja palkkojen laskeminen sujuu kuin ruusuilla tanssi. Kirjan sähköinen versio on saatavilla Elisan ja Ellibsin verkkokirjakaupoissa.

Palkkapäivää odotellessa!

– Piia Similä, asiantuntija, julkaisut / Helsingin seudun kauppakamari

Tuoko raha onnea?

Vaurastumisen reseptitMoney talks? Entä saako rahaa vain onnella? Ihan tuuripelillä? Kasvaako raha puussa? Onko osaamisella, tiedolla tai suunnitelmallisuudella jotain tekemistä asian kanssa?

Vero 2015 talous- ja verotapahtumassa saat torstaina rahatta vaurastumisen reseptit taskuusi. Tule kuulemaan, miksi vaurastuminen on tärkeää, tuoko raha onnen, mitä sijoittamisesta pitää ainakin tietää ja mitä tekemistä kaniinimäyräkoira Hilkan selkäongelmilla on vaurastumisen kanssa.

– Piia Similä, asiantuntija, julkaisut / Helsingin seudun kauppakamari

***********

Tervetuloa vuoden suurimpaan talous- ja verotapahtumaan 11.–12. maaliskuuta!

Olemme mukana Veronmaksajain Keskusliiton Vero2015-tapahtumassa Marina Congress Centerissä Helsingissä. Tapahtuma tarjoaa asiantuntijaesityksiä talouden, verotuksen ja sijoittamisen ajankohtaisaiheista.

Verotapahtuman avauksessa 11.3. neljän suurimman puolueen puheenjohtajat, pääministeri Alexander Stubb, valtiovarainministeri Antti Rinne sekä oppositiojohtajat Juha Sipilä ja Timo Soini linjaavat tulevan vaalikauden talous- ja veropolitiikkaa.

Tapahtuman ohjelma sisältää myös mm. asunto- ja sijoitusmarkkinapaneelit, Pörssisäätiön Sijoituskoulun ja Pörssi-illan sekä Veronmaksajien lakimiesten asiantuntijaluentoja.

Tervetuloa kuuntelemaan tietoiskuamme Vaurastumisen reseptit:

Mikko Sjögren, Toimitusjohtaja, Valmennusyhtiö Varapuu, 16:15 – 16:45 E-sali

Tutustu ohjelmaan osoitteessa www.verotapahtuma.fi

Helsingin Kamarin osaston löydät  2. kerroksesta, Tietotorilta B06

Rekisteröidy kävijäksi veloituksetta

Voit rekisteröityä kävijäksi tapahtumaan ja tulostaa pääsylipun osoitteessa www.verotapahtuma.fi

Aukioloajat: ke 11.3. klo 9–18, to 12.3. klo 9–17

Osoite: Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki

Järjestäjä: Veronmaksajain Keskusliitto

Vaurastu veronpalautuksilla

Nyt on sopiva aika laittaa raha töihin. Mutta miten?

Money, money, money, must be funny in the rich man’s world.

Pelkällä työnteolla kun on hankala rikastua, vaurastumisesta puhumattakaan.

I work all night, I work all day, to pay the bills I have to pay. Ain’t it sad.

And still there never seems to be a single penny left for me. That’s too bad.

Ota käyttöön vipuvoimat. Miten olisi OPM? Entä OPT, OPS, OPL tai OPR?*

OPK on suosikkini. Other people´s knowledge, tätä käytän jatkuvasti, kun luen kirjoja, opiskelen uusia asioita, käyn kursseilla ja seminaareissa, keskustelen itseäni viisaampien kanssa. Suomeksi tämän voisi ilmaista sillä kuluneella sanonnalla, ettei pyörää tarvitse keksiä joka kerta uudelleen.

Tiesitkö muuten, että vaurastumiseen on olemassa resepti? Vieläpä monta, yksissä kansissa. Käytä Vaurastumisen reseptien vipuvoima, lue miten sijoitat viisaasti ja saat rahan tekemään töitä puolestasi. Koska ”the winner takes it all”.

– Piia Similä, asiantuntija, julkaisut / Helsingin seudun kauppakamari

* OPT = other people´s time, OPS = other people’s system, OPL = other people’s labour, OPR = other people´s relationships

Älä nyt ainakaan säästä!

Tili tuli, tili meni. Maailman yksinkertaisin budjetti.

WP_20141014_003

 

 

 

 

 

Silmiä aamuhämärässä tänä aamuna avasivat Vaurastumisen reseptit -kirjan julkistustilaisuudessa sijoittajakonkarit, vaurastumisvelmut Mikko Sjögren ja Ilkka Hikipää. Ei se raha aina pahasta ole. Voi siitä joskus hyötyäkin olla.

Ajatellaan vaikka Mikon kuvaamaa tilannetta, kun auton vaihdelaatikko hajosi. Mikäs siinä, mutta seuraavalla viikolla myös perheenjäsenen, kääpiömäyräkoiran välilevy repesi. Ei rahasta haittaa ainakaan ollut. Autolla pääsee taas ja koirakaveri on jälleen lenkkikunnossa.

Vaurastumisen lähtökohta on oman talouden hallinta. Siinä uutuusteoksen punainen lanka. Jos tilanteesi on kirjoituksen alussa kuvatunlainen, on vaurastuminen vähän hankalaa. Säästämällä sijoittamisen aloittaminen ei kovin helposti onnistu. Ensin tarvitaan lisää tuloja. Sen jälkeen tulee sijoitussuunnitelman ja sijoittamisen vuoro.

Hieman joudun perääntymään. Kyllä säästääkin vähän kannattaa. Kirjoittajien mukaan kahdesta kuuteen kuukauden palkkasummaa vastaavaa puskuri on hyvä olla olemassa. Elämästä kun ei tiedä.

Lisää puhetta rahasta, vauraudesta ja talouden haltuunotosta kultaakin kiiltävämmässä teoksessa Vaurastumisen reseptit – oma talous haltuun. Vaurastumisen reseptit

NYT SINULLA ON MAHDOLLISUUS VOITTAA UUTUUSTEOS ITSELLESI!

Vastaa kommenttikentässä kysymykseen Mistä raha tulee? Vastanneiden kesken arvotaan yksi Vaurastumisen reseptit -teos. Vastausaikaa on tämän viikon loppuun.

– Piia Similä, kustannustoimittaja / Kauppakamari

Rahaa saa taskusta

Kolmevuotias kertoi haluavansa käsipeilin, jonka kääntöpuolella on Salama McQueenin kuva. Sen voi kuulemma ostaa kaupasta. Kysyin, mistä peilin ostoon saataisiin rahaa. TASKUSTA, ilmoitti pieni, ponteva ääni.

Ja jos ei taskusta, rahaa saa myös ”seinästä” tai sitten sitä ei tarvita ollenkaan. Ostaa voi myös ”sillä muovisella kortilla”.

Vaurastuminen, rikastuminen, ökyily. Kaikuvatko nämä sanat korvissasi positiivisina vai negatiivisina? Ökyily nyt ainakin on sietämätöntä! Vaurastuminen taas korkeintaan eläkkeellä olevien toimitusjohtajien juttu. Rikkaiden touhut eivät päivänvaloa kestä.

Joku sano et raha on kaiken pahan alku ja juuri, mut sil ei ollu rahaa keneltä sen kuulin.

Fintelligens

Ennakkoluuloja on monenlaisia. Niitä puretaan ja ajatuksia vaurastumisesta heilutetaan syksyn bling bling -teoksessa Vaurastumisen reseptit – oma talous haltuun. Kirja on kirjoitettu meille tavallisille ihmisille. Sen tarkoitus on kumota vaurastumiseen liittyviä myyttejä ja kertoa, kuinka SINÄ voit vaurastua sijoittamalla. Ilman hankalaa terminologiaa, ilman mysteereitä.

Vaurastumisen reseptit”Raha itsessään ei tee kenestäkään hyvää tai huonoa ihmistä, mutta se antaa mahdollisuuden toteuttaa itseään.”

Joku sanoi, ettei ilmaisia lounaita ole, mutta ilmaisia aamukahveja ja -sijoitusvinkkejä on.

Tervetuloa 14.10. kello 8.30 alkaen kuulemaan Vaurastumisen reseptit -teoksen kirjoittajia, sijoittajakonkareita Mikko Sjögreniä ja Ilkka Hikipäätä. Ennakkoilmoittautuminen maksuttomaan aamutilaisuuteen on käynnissä. Klikkaa itsesi mukaan!

 

-Piia Similä, kustannustoimittaja / Helsingin seudun kauppakamari

 

Hei taloushallinnon ammattilainen! Lue välillä lakia!

Jukka Koivumäki

Jukka Koivumäki

Joskus pääasiat unohtuvat jopa kokeneilta konkareilta niin alalla jos toisella. Rutinoitunut taloushallinnon ammattilainen saa varmasti paljon aikaiseksi hyvillä työskentelytavoillaan, mutta joskus voi unohtua se tärkein, eli tiedon oikeellisuuden tarkistaminen.

– Kun lakia sovelletaan työpaikoilla erilaisiin käytännön tapauksiin käyttäen erilaisia oppaita ja kommentaareja, on välillä on hyvä tarkistaa lakitekstistä, kuinka pitkälle laista annettua ohjetta voi soveltaa omassa työssään ja mitä käsiteltävästä asiasta on alun perin laissa kirjoitettu, sanoo Jukka Koivumäki, joka työskentelee veroasiantuntijana Helsingin seudun kauppakamarilla.

Taustan tarkistaminen auttaa ymmärtämään omaa käsiteltävää tapausta laajemmin ja kehittää tällä tavoin asioiden välisten suhteiden tuntemusta.

Apu tarkistamisessa voi olla esimerkiksi monelle kirjanpitäjälle tarpeen, ja oikea tieto pitäisi saada katsottua vaivattomasti muun työn ohessa. Uusi Yrityksen verolait -verkkopalvelu on selkeästi jäsennetty teos, josta alkuperäisen tiedon voi käydä nopeasti tarkistamassa.

– Selkeän ryhmittelyn ja otsikoinnin vuoksi yrityksen verolait -palvelu on havainnollinen kokonaisuus. Siitä näkee helposti eri lakipykälät, koska tuotteen jaottelu on visuaalisesti hyvin selkeä. Tästä syystä palvelu on myös helppokäyttöinen, Koivumäki lisää.

Yrityksen verolait -verkkopalvelu on täydentävä tuote esimerkiksi KauppakamariTiedon muille taloushallinnon tietopalveluille, kuten Verolle, Alville. Kirjanpidolle ja Yhtiöoikeudelle. Näissä lakitekstit on esitetty hyvin käytännönläheisessä muodossa, ja tuotteet sisältävät paljon selkeitä esimerkkejä erilaisista tapauksista, joita on helppo soveltaa omaan työhön. Yrityksen verolait puolestaan antaa hyvän taustamateriaalin verrata omaa käsiteltävissä olevaa tapausta alkuperäiseen lakitekstiin, jossa määritellään sallitut rajat, joiden puitteissa voidaan toimia.

Lokakuussa ilmestynyttä Yrityksen verolait -verkkopalvelua päivitetään jatkuvasti. Tuote sisältää kirjanpitoa koskevien säädösten lisäksi kaikki yritystoiminnan kannalta keskeisimmät verosäädökset ajantasaiseksi toimitettuna ja aihealueittain ryhmiteltynä.

Tuote on saatavana myös kirjana.