Viisas yritys ennakoi vastuullisuusvaatimuksia

Sari Kuvaja (vas.) ja Terhi Koipijärvi ovat kirjoittaneet kirjan Yritysvastuu – johtamisen uusi normaali

– Ympäristöön ja ilmastonmuutokseen liittyviä ongelmia ei voida ratkaista ilman yrityksiä, sanovat T-Median vastuullisuuspalvelujen johtaja Sari Kuvaja ja Metsähallituksen viestintäjohtaja Terhi Koipijärvi.

He ovat kirjoittaneet yhdessä kirjan Yritysvastuu – johtamisen uusi normaali (Kauppakamari, 2017) ja painottavat mielellään puheessaan strategista yritysvastuuta. Sen mukaan vastuullisuus pitää nostaa yrityksen strategian keskiöön, ja vastuullisuusasioita johtaa ja arvioida osana yrityksen liiketoiminnan tavoitteita, liiketoimintamahdollisuuksia ja riskejä. Sen kuuluisi olla jokaisen yrityksen toiminnan ydin ja kulmakivi. Liiketoimintaa ei voi nykymaailmassa suunnitella eikä toteuttaa huomioimatta vastuullisuusnäkökohtia.

Syksyllä 2018 julkaistu IPCC:n viimeisin ilmastoraportti nosti ilmastokysymykset ympäristökeskustelun ykkösaiheeksi. Ilmastonmuutos ei kuitenkaan ole ainoa yrityksiä ja kansakuntia haastava ympäristökysymys. Esimerkiksi luonnon monimuotoisuus ja puhtaan veden saatavuus ovat asioita, joihin yritysten toiminnalla on vaikutusta. Ilmastonmuutos ja monimuotoisuus liittyvät myös yhteen monin tavoin.

– Kestävien luonnonvarojen käytön näkökulmasta voimme toimia suunnannäyttäjinä myös muille. Esimerkiksi puunkäyttö osana kulutusratkaisuja ja fossiilisten tuotteiden korvaaminen uusiutuvilla materiaaleilla ovat asioita, joihin yritysten kannattaisi panostaa. Myös päästöjä on onnistuttu vähentämään pitkällä aikavälillä: puhdas teknologia ja energiatehokkuusratkaisut ovat olleet merkittäviä, Terhi Koipijärvi toteaa.

Tavoitteiden on oltava selkeitä ja muuhun maailmaan kytkettäviä

Oikeilla mittareilla nivotaan yhteen vastuullisuustyön ja liiketoiminnan tavoitteet. Molemmat korostavat, että yrityksillä pitää olla myös muuhun maailmaan kytkettäviä tavoitteita.

– Monet yritykset hyödyntävätkin YK:n kestävän kehityksen ohjelmaa Agenda 2030:a ja siihen liittyviä kestävän kehityksen tavoitteita vastuullisuustyönsä viitekehyksenä. Ohjelma on myös koettu toimivaksi tavaksi osallistaa ihmisiä ja työntekijöitä vastuullisuuteen, Kuvaja kertoo.

Lisäksi viisas yritys ennakoi tulevaa, vaikka lainsäädäntö laahaisi perässä.

– Herkkyys sidosryhmien kuuntelemiseen ja toimintaympäristön seuraaminen auttavat myös pohtimaan, mikä on oman yrityksen menestystarina seuraavalla vuosikymmenellä, vakuuttaa Terhi Koipijärvi.

Kuvaja ja Koipijärvi kehottavat suomalaisyrityksiä viestimään vastuullisuudestaan rohkeammin:

– Yritykset voisivat olla rohkeampia vastuullisuustyössä ja tulla julkisuuteen vähän keskeneräisilläkin ohjelmilla. Kaiken ei aina tarvitse olla valmista ja loppuun asti hiottua, sillä tietoa voi alkaa levittää jo varhaisemmassa vaiheessa ja kirittää siten myös muita toimijoita, Terhi Koipijärvi rohkaisee.

Sijoittajat ovat sekä Kuvajan että Koipijärven mielestä vahva ja jatkuvasti kasvava vastuullisuuden muutosvoima, joka sysää asioita liikkeelle. Sijoittajat puhuvat kieltä, jota yritysten ylin johto ja hallitusammattilaisetkin uskovat. Strategisen yritysvastuun kehittämisessä vastuullisuuskysymyksiin perehtynyt hallituksen jäsen onkin yritykselle korvaamaton voimavara.

Suomalaisilla on osaamista, mutta yksin ei pärjätä

– Suomella on maana mahdollisuuksia toimia edelläkävijänä ja viedä eteenpäin toimintatapoja, jotka auttavat myös muita kestävään kehitykseen tähtäävissä ratkaisuissa, sanoo Terhi Koipijärvi.  

Hän ja Kuvaja nostavat esille Suomen vahvuuksina osallistavan, avoimen vuoropuhelun, päätöksenteon ja luovuuden sekä luottamuksen. Kaikki tämä toimii hyvänä pohjana luoville yhteisöille.

Osaamista ja innovointia siis löytyy, mutta tulevaisuudessa sitä tarvitaan vielä enemmän.

– Pienestä väestöstä ei välttämättä löydy kaikkea sitä lahjakkuutta, mitä tarvitaan. Siksi meidän pitäisi kasvaa entistä moniarvoisemmiksi ja suvaitsevaisemmiksi, jotta tänne myös haluttaisiin tulla, pohtii Kuvaja.

Moniarvoisuuden hyväksyminen ja työperäisen maahanmuuton edistäminen auttaisivat yrityksiä houkuttelemaan tarvitsemiaan osaajia.

– Kysehän on viime kädessä myös vastuullisesta, modernista työnantajakuvasta, Kuvaja ja Koipijärvi muistuttavat.


Teksti: Taina Parviainen

Vain muutos on pysyvää, myös verotuksessa

 

Vuosi 2017 tuo tullessaan paitsi uuden presidentin Yhdysvaltoihin myös muutoksia verotusmenettelyyn. Yhtäältä muuttuu oma-aloitteisten verojen ilmoittaminen ja raportointi, toisaalta verotuksen oikaisu- ja muutoksenhakumenettely. Verotuksessa pyritään entistä suurempaan reaaliaikaisuuteen ja menettelyn yhdenmukaistamiseen ja virtaviivaistamiseen – käytännössä tämä tarkoittaa mm. mahdollisimman sähköistä menettelyä. Kun valitusaika lisäksi lyhenee tuloverotuksessa kolmeen vuoteen, eivät valitusasiat voi enää olla vireillä vuosikausia, mikä voi olla hyväkin asia verovelvollisen kannalta. Sitä vastoin verohallinnon oikeus pidentää yksipuolisesti määräaikaa veron määräämiseksi tai oikaisemiseksi veronmaksajan vahingoksi tietyissä tapauksissa on herättänyt keskustelua verovelvollisen oikeusturvasta.

Arvonlisäverotuksessa on edellä mainittujen muutosten ohella vireillä myös mahdollisuus maksuperusteiseen arvonlisäveron tilitykseen. Mahdollisuus koskee yrityksiä, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 0,5 miljoonaa euroa. Käytännössä tämä tarkoittaa hallituksen esityksen mukaan noin 90 %:a kaikista Suomen arvonlisäverovelvollisista yrityksistä. Näistä läheskään kaikki tuskin siirtyvät maksuperusteiseen arvonlisäveroon. Maksuperustetta pitää arvonlisäveron näkökulmasta noudattaa myös tilinpäätöksessä, mutta kirjanpitolaissa ja elinkeinoverolaissa noudatetaan kuitenkin suoriteperustetta –mitä lisätyötä tämä aiheuttaa tilinpäätöstä laadittaessa?

Mitä nämä verotuksen muutokset sitten merkitsevät käytännössä yrityksille ja mistä niistä saa tarkempaa tietoa? Tuleviin muutoksiin voi valmistautua monella tavalla: verohallinto järjestää verotusmenettelyn muutoksista omia tilaisuuksiaan, ja meillä Helsingin kauppakamarilla voi osallistua verotusmenettelyn muutoksia koskeviin brunssiseminaareihin. Keväällä aiheesta ilmestyy parikin kirjaa, Nina Sainion ja Saija Laineen kirjoittama Arvonlisäveron ja ennakonpidätyksen ilmoittaminen ja raportointi käytännönläheisesti sekä Tiina Rantalan kirja Verotuksen oikaisu ja muutoksenhaku käytännönläheisesti. Yksi helppo tapa pitää tietonsa ajan tasalla on käyttää KauppakamariTiedon teoksia, jonne muutokset päivitetään aina niiden tullessa voimaan.

Mitä Yhdysvaltain presidentin vaihtuminen puolestaan merkitsee, jää vielä nähtäväksi.

Teksti: Leena Viitala

Jaana Villanen: Tuotekehityksessä emme voi ratkoa tulevaa menneen ajan opeilla

villanen-jaana-1-rajattu

– Suurin ongelma suomalaisten yritysten tuotekehityksessä on se, ettei selvitetä yrityksen missiota, visiota ja arvoja, sanoo Tuotteista tähtituotteita -kirjan kirjoittaja, erikoisjuristi Jaana Villanen, joka on pitkän linjan tuotekehittäjä, aiheen kouluttaja ja mentori.

Hän haluaa selvittää, miten yritykset voisivat paremmin toimia muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa kilpailu on koventunut ja vaatii jatkuvaa analysoimista ja kouluttautumista.

– Hämmästyksekseni olen saanut huomata, että 87 prosenttia pk-yrityksistä ei tee lainkaan kirjallista liiketoimintasuunnitelmaa. Monet asiat ja niiden kehittäminen lähtee perusasioista, joita ei mietitä riittävän tarkasti, jotta ymmärrettäisiin oman olemassaolon mahdollisuudet, hän toteaa.

Villasella on monipuolinen tausta, joka antaa hyvät lähtökohdat konsultoida erilaisia yrityksiä näiden tuotteista ja palveluista. Kokemuksensa pohjalta hän kirjoitti juuri ilmestyneen teoksensa, joka on jatkoa yhdessä Maaretta Tukiaisen kanssa kirjoitetulle Huippunaiset. Menestystarinoita -kirjalle.

Hänen mukaansa emme voi ratkoa tulevaisuuden ongelmia menneen ajan opeilla, ja siitä Villanen on puhunut jo pitkään koulutuksissaan ja luennoillaan eri puolilla Suomea. Koska maailma muuttuu vinhaa vauhtia, paikoilleen ei voi jäädä, ja Villasen katse on taas jo tulevaisuudessa. Kun Tuotteista tähtituotteita -kirjaan hän kokosi tietoa tuotekehityksestä koko organisaation näkökulmasta, jatkossa hän haluaa selvittää, millainen on yksilö, joka tarttuu tuotekehitykseen ja ideoimiseen, vie ajatuksiaan eteenpäin ja saavuttaa muiden huomion ja kyvyn innoittaa toiset mukaansa yhteiseen kehittämiseen.

– Tulevaisuudessa meidän kaikkien on oltava enemmän tietoisia siitä, miten pysymme kehityksessä mukana ja teemme yhteistyötä työtoveriemme ja yhteistyökumppaniemme sekä muiden yritysten kanssa. Tässä on valtava haaste, mutta myös hieno potentiaali, jota Suomen kokoisessa maassa ei kannata tai ylipäätään edes voida hukata, hän selvittää.

Villasella siis riittää tehtävää, jotta hän saa oman missionsa suoritettua, sillä visioita paremmasta hänellä riittää ja niiden puolesta hän haluaa puhua rehellisesti asiakkailleen, oppilailleen ja kuulijoilleen heitä samalla ymmärtäen ja tarkasti kuunnellen ja myötäeläen.

– Tärkeää on myös se, miten vastapuolelle asiansa esittää. On osattava puhua asiakkaan kieltä ja aistittava, miten hän on asiaa miettinyt. Lisäksi meillä on oltava samanlaista asennetta kuin yrittäjillä parhaimmillaan, ja se antaa miellyttävän lisämausteen omaan työhöni, josta nautin joka päivä suunnattomasti, hän sanoo.

Teksti: Taina Parviainen, KauppakamariTiedon päätoimittaja ja Tuotteista tähtituotteita -teoksen tyytyväinen lukija

Joulukalenterin päätösjuhla

Clipboard01Kolkutteleeko kirjajoulu jo ovellasi? Onko lahjakirjat paketoitu?

Eilen saimme lukea iloisen uutisen kirja-alalta, pitkästä aikaa. Pitkään ja hartaasti on paperisten kirjojen kuolemaa ennustettu, mutta eilinen uutisointi oli jotain muuta kuin mutua. Paperisten kirjojen myynti on kääntynyt vuosien tauon jälkeen taas nousuun ainakin Yhdysvalloissa ja Britanniassa. Onpa legendaarinen Waterstones-kirjakauppa jopa poistanut myymälästään Kindle-lukulaitteet paremmin myyvien printtikirjojen tieltä.

Tähän uutiseen on hienoa päättää tämä iloinen joulukalenteri ja kirjanvuosi. Huikeita lukuelämyksiä jouluusi!

Simila26201_OGO7573– Piia Similä, asiantuntija, julkaisut / Helsingin seudun kauppakamari

ps. Alkuvuodesta tulossa taas kiinnostavia, ajankohtaisia, innostavia ja tietoa tulvivia teoksia. Tervetuloa kirjavuoteemme 2016.

 

Joulukalenteri avautuu

Mistä tunnistaa joulukuun alkaneen? Meillä ainakin pienistä lähes aamuyöllä juoksevista askeleista – täytyyhän joulukalenterin saalis ehtiä katsastaa hyvissä ajoin ennen kukonlaulua.

Mietin aamulla toimistolla ääneen, miten saisin joulukuuhun iloista mieltä, jotain hauskaa ja yllätyksellistä. Jotain kirjoihin liittyvää totta kai. Ideanikkarikollegani kanssa kehittelimme kepeän kivan idean. Jospa kysyisin jokaisena työpäivänä yhdeltä kirjailijaltani, mikä teki tai tekee hänet juuri sinä päivänä iloiseksi.

Puheluja siis tulossa, rakkaat kirjailijani!

Lienee reilua kantaa myös oma korteni kekoon ja vastata  näin joulukuun ensimmäisen kunniaksi kysymykseen itse. Minut tekee tänään iloiseksi se, kun pääsen ideoimaan ja edistämään mahtavan kiinnostavia hankkeita. Kevään hittikirjoja. Ja se, että saan tehdä töitä kannustavien kirjoittajien ja kollegojen kanssa. En voisi olla iloisempi.

Huomenna ilo jatkuu. Kenen puhelin soi?

-Piia Similä, asiantuntija, julkaisut / Helsingin seudun kauppakamari

Lukutoukat framille

waterstones2Ikea. Se oli ensimmäinen sana, jonka nelivuotiaani pari vuotta sitten ”oppi lukemaan”, perheenjäsenten nimiä lukuun ottamatta. Vai olisiko kyse sittenkin ollut tunnistettavasta logosta ja tavaratalojen yhtenevästä ulkomuodosta? Taisi olla, mutta lukemisen iloa en häneltä halunnut viedä, kehuin vain vuolaasti. Tomerana hän sitten kertoili kaikille puolitutuillekin, että osaa lukea.

Nyt repertuaariin on alkanut jo kertyä muitakin sanoja, ja voidaan puhua varsinaisesta lukemisesta. Mutta jostakin on aloitettava. Meillä Ikeasta.

Tänään on kansainvälinen lukutaitopäivä. Taidon jota pitää helposti niin itsestään selvänä, ettei ymmärräkään. Tänä päivänä lukutaidon merkitystä halutaan nostaa esille. Unescon sivuilta luin esimerkiksi, että joka viides aikuinen maailmassa on lukutaidoton.

Lukutaito kehittyy lukemalla. Nyt luetaan! Erilaisia tekstilajeja, pitkiä ja lyhyitä tekstejä, asia-asiaa ja proosaa, ja pidetään mielessä tärkein: luetaan mitä luetaan kunhan luetaan.

– Piia Similä, asiantuntija, julkaisut / Helsingin seudun kauppakamari

Kesätoimitus

varpaatJuhannuksen jälkeen toimistot alkavat hitaasti mutta varmasti hiljentyä. Kesälomasta puhuvat kaikki, to do -listat ennen lomalle jäämistä odottavat tekijäänsä, kahviautomaatilla käy jollain tapaa rennompi puheensorina kuin budjetoinnin aikaan lokakuussa, saattaapa joku uskalias tulla toimistolle varvassandaaleissakin.

Omat ajatukseni ja työni taas ovat syksyssä. Heinäkuu on jo painossa, elo-syyskuu työpöydällä.

”Pilkut paikoilleen, kappalejärjestys kuntoon, tuosta toistosta on pakko päästä eroon, mitä ihmettä tämä virke tarkoittaa, voit miten ihanasti sanottu.”

Muiden jutellessa kesälomasta odotan innolla heinäkuuta, kun kesätoimitus pääsee todenteolla vauhtiin. Heinäkuun keskimmäiset viikot ovat kustannustoimittajan kulta-aikaa. Töitä saa tehdä avokonttorissakin rauhassa, tekstit etenevät, kirjoja syntyy. Syksy valmistuu. Varvassandaaleissa.

– Piia Similä, asiantuntija, julkaisut / Helsingin seudun kauppakamari

Mitä yhteistä on kirjalla ja banaanilla?

waterstones2Loistava käyttöliittymä tietenkin.

Kirjaan voi tarttua missä tahansa. Se toimii myös sähkökatkon aikana (ellei sitten tykkää katsella kynttilänvalossa televisiota), työmatkalla kun wlan ei toimi ja akku on loppu. Sitä voi lukea pitkään ja hartaasti tai vain hetkisen, viisi minuuttia silloin tällöin. Ja mikä parasta, kotona ei tarvitse taistella muiden perheenjäsenten kanssa tv-kanavista ja sohva-ajasta, kun voi siirtyä suosiolla kauemmas lukemaan – kirjaa.

Entä banaani sitten? Sen voi syödä missä tahansa. Vaikka sähkökatkon aikana (kun muut ruuat ovat sulaneet jääkaapissa pilalle). Työmatkalla, kun ei ole ehtinyt pureskella kotona kunnon aamiaista. Tai reissun päällä vaikka käsidesiä tai vettä ja saippuaa käsien pesuun ei ole tarjolla.

Ja mikä tärkeintä, molemmissa sisältö ratkaisee.

– Piia Similä, asiantuntija, julkaisut / Helsingin seudun kauppakamari

Kirjoilla ja ruusuilla tanssimista

 colorfulcovers  Viime viikolla Lontoossa Oxford Streetillä tuossa kirjahullujen pyhätössä, viisikerroksisessa Waterstones-kirjakaupassa, neljännessä kerroksessa. Kuljeskelin hitaasti nautiskellen kirjapöydän äärestä toiselle, ihailin kansia, otin välillä kirjan käteeni, luin takakansitekstejä, selaisin opuksia. Kuulin myyjien keskustelevan. ”Miten sä pärjäsit täällä viikon ilman minua?” kysyi kirjamyyjä kollegaltaan. ”Olihan lomalla ihanaa, mutta kyllä on taas mahtavaa olla täällä. Kirjojen keskellä. Tämä kirjojen tuoksu, se on parasta, mitä tiedän.”

Voi että teki mieli kommentoida. ”Mä niin ymmärrän. Ihan parasta.” On se.

Kirjat kantavat sisällään paljon historiaa. Paitsi että niiden sivuilta pääsee seuraamaan maailmanhistorian isoja ja pieniä tapahtumia, jopa vallankumouksia, niiden oma historia kytkeytyy sananvapauteen, ilmaisunvapauteen, demokratiaan. Kirjoilla on painava merkitys. Niiden vuoksi on hurrattu, niistä on palkittu, kirjan takia on jopa jumalanpilkasta tuomittu.

Tänään vuonna 1616 Don Quijoten isä, Miguel de Cervantes, sekä toinen maailmankirjallisuuden klassikkokirjailija William Shakespeare kuolivat. Päivää juhlitaan kirjan ja ruusun päivänä, kirjoja vapauden, rauhan ja yhteenkuuluvuuden symboleina.

Suomessa päivää on juhlittu vuodesta 2012. Monet kirjakaupat ovat mukana kirjan ja ruusun päivän tempauksessa, jolloin ostamalla kirjan saa toisen kaupanpäälle, tänä vuonna Kari Hotakaisen teoksen Kantaja. Kantajaa saa vain kolmen päivän ajan tästä päivästä lähtien, eikä sitä voi ostaa erikseen.

waterstones2Eiköhän kurvata illalla kirjakaupan kautta kotiin? Koska pitää elämän välillä olla ruusuilla tanssimista. Tai ellei ruusuilla, ainakin kirjoilla.

– Piia Similä, asiantuntija, julkaisut / Helsingin seudun kauppakamari